Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice Baesjes 

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1 Opdrachtnemer: persoon van het dienstverlenende bedrijf Dierenverzorging Baesjes, die de hond(en) van opdrachtgever uit laat.
1.2 Opdrachtgever: persoon (hondenbezitter) die het opdrachtformulier heeft ondertekend.
1.3 Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht de hond op de afgesproken dagen uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 2- Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden en de prijsopgaven zullen door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna opdrachtgever 30 dagen de tijd heeft om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 
2.3 De hond waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten dient de basiscommando’s te kennen en sociaal in omgang te zijn bij soortgenoten en mensen. 

Artikel 3- Gezondheid

3.1 De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten dient ingeënt te zijn met de cocktailenting en tegen kennelhoest te zijn gevaccineerd. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien en wormen.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid en eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
3.3 Opdrachtgever machtigt hierdoor opdrachtnemer om in geval van calamiteiten op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie voorkomen. 

Artikel 4- Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
4.2  Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
4.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) tussen 9.00 en 15.00 uur. Indien de hond niet aanwezig is bij bezoek van opdrachtnemer worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.
4.5 Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
4.6 Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
4.7 Bij verhindering dient opdrachtgever minimaal 24 uur, vóór 9.00 uur in de ochtend, voor de afgesproken uitlaatdag, het uitlaten af te zeggen. Te late afmeldingen worden volgens normaal tarief berekend en bij de eerstvolgende gelegenheid op de kaart bijgetekend. 

Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1 De opdrachtnemer verplicht zich om de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten wordt gedurende 45 tot 60 minuten uit te laten.
5.2 Uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer kan niet geschieden indien een teef loops is. De hond wordt in deze situatie te allen tijde geweigerd door opdrachtnemer.
5.3 Opdrachtnemer verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond.
5.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer zij van mening is dat het onverantwoord is de hond uit te laten.
5.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden honden te weigeren.
5.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens vakantie of snipperdagen. Deze dagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt.
5.7 Opdrachtnemer is gerechtigd wanneer de taken niet tot slecht uit te voeren zijn door hevige weersomstandigheden de wandelingen te staken danwel aan te passen.

Artikel 6- Schade en verzekeringen

6.1  Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade voor zover deze het verzekerde bedrag niet overtreft.
6.2  Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond waarop de overeenkomst van toepassing is. 

Artikel 7- Betalingen en duur overeenkomst

7.1  Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief BTW. 
7.2 Betaling van een strippenkaart geschiedt vooraf de geleverde diensten. De factuur voor een strippenkaart moet voor het ingaan van de nieuwe kaart zijn voldaan, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangt van de factuur. Bij niet-tijdige betaling van de factuur zal bij herinneringen de navolgende administratiekosten in rekening worden gebracht: 1 e   herinnering  5% ex BTW en bij de 2 e herinnering 10% ex BTW. 
7.3 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever. 
7.4 De tijdsduur van de eerste overeenkomst (4 weken) vormt een proefperiode om te kijken of alles naar wens verloopt. Bij goed verloop wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend met vier weken verlengd.
7.5 Opdrachtgever dient bij beëindiging van de overeenkomsteen opzegtermijn van vier weken in acht te nemen.
7.6 Voor zowel de 10 en 20-strippenkaarten geldt de navolgende geldigheidsduur, 10-strippenkaart: 3 maanden en de 20-strippenkaart: 2 maanden, gerekend vanaf de eerste afgetekende datum op de kaart. Wanneer geen (tijdige) opzegging is ontvangen, ontvangt u voor het verstrijken van de geldigheidsduur een nieuwe kaart en factuur. De niet-verbruikte strippen op de “oude” kaart vervallen. 

Artikel 8- Aansprakelijkheid

8.1  Opdrachtgever verplicht zich ernaar te streven de opdrachtnemer, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
8.2  Indien opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van door de opdrachtnemer van haar verplichtingen van de opdracht, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst. 

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht

9.1  In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
9.2  Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.3  Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.


Algemene voorwaarden Dierenverzorging aan huis

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1 Opdrachtnemer: de verzorger van het dienstverlenende bedrijf Dierenverzorging “Baesjes” die huisdieren op het woonadres verzorgt.
1.2 Huisdier: het huisdier van opdrachtgever waar de overeenkomst voor gesloten is.
1.3 Opdrachtgever: persoon die het contract heeft afgesloten.
1.4 Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
1.5 (Verzorgings)opdracht: door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze voorwaarden. 

Artikel 2- Algemeen

2.1 Op het opdrachtformulier zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Dierenverzorging “Baesjes”.

Artikel 3- Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
3.2 Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en, tegen meerprijs, de extra diensten die door opdrachtnemer aangeboden worden.
3.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft.
3.5 Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door opdrachtnemer is opdrachtgever de prijs per dag verschuldigd die op het opdrachtformulier overeengekomen is.
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtnemer verplicht zich deze aanpassingen aan opdrachtgever tijdig door te geven. Opdrachtgever heeft het recht om binnen 30 dagen na deze kennisgeving de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens vakantie of snipperdagen.

Artikel 4- Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier, de persoonlijke gegevens van zichzelf en het huisdier te vermelden op het opdrachtformulier, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode.
4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste gegevens met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
4.3 Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende voeding en alle verzorgingsproducten voor het huisdier voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal de opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product zal, in combinatie met een meerprijs, doorberekend worden aan opdrachtgever. (zie extra diensten).
4.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsproducten van het dier waarop de overeenkomst van toepassing is.

Artikel 5- Inschrijving

5.1 Van iedere reservering voor de diensten van opdrachtnemer wordt een opdrachtformulier gemaakt. U dient voor het invullen van dit formulier op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.
5.2 Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
5.3 Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever ingevuld en door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend. Aan opdrachtgever zal een kopie-exemplaar van het opdrachtformulier worden gegeven.

Artikel 6- Reserveringssom

6.1 Na reservering door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever een reserveringssom te verlangen voor de werkelijke aanvang van de opdracht. Dit bedrag bedraagt 25% van de overeengekomen totaalprijs.
6.2 Indien deze reserveringssom 30 dagen voor de aanvang van de gegeven verzorgingsopdracht niet is voldaan, vervalt het recht op reservering. Bezwaren tegen de hoogte van de reserveringssom of de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.3 De reserveringssom wordt bij beëindiging van de verzorgopdracht verrekend met het totale bedrag dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is.
6.4 Indien een reservering ongedaan gemaakt wordt binnen een termijn van 30 dagen voor de aanvangsdatum van de verzorgopdracht, is de opdrachtgever het volledige reserveringsgeld verschuldigd. Uitzondering hiervan is het overlijden van het huisdier. Opdrachtgever moet hiervan wel een bewijsstuk van de dierenarts kunnen tonen.

Artikel 7- Betaling

7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaven zijn inclusief B.T.W.
7.2 Opdrachtnemer is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
7.3 Het totaal verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de opdracht in het bezit te zijn van Dierenverzorging “Baesjes”. 
7.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst, (bijvoorbeeld bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
7.5 Opdrachtgever ontvangt een bewijs van betaling van opdrachtnemer.
7.6 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8- Ziekte en/of overlijden van het huisdier

8.1 Opdrachtgever machtigt hierdoor opdrachtgever om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie voorkomen.
8.2 Indien het huisdier tijdens het contract onverhoopt komt te overlijden, kan opdrachtnemer bij twijfel van de toedracht sectie laten verrichten. Dit gebeurt altijd in overleg met opdrachtgever. De kosten van de sectie komen voor rekening van opdrachtnemer.

Artikel 9- Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer, in geval van een onvoorziene omstandigheid, zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.
9.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtnemer van haar verplichtingen van de opdracht, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst.

Artikel 10- Geschillen en toepasselijk recht

10.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
10.2 Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Algemene voorwaarden extra diensten (indien van toepassing)

Artikel 1- Algemeen

1.1 Gebruik van de extra diensten van opdrachtnemer is uitsluitend mogelijk in combinatie met, en gedurende van, de dierverzorging aan huis.
1.2 Uitvoering van een extra dienst is uitsluitend mogelijk op dagen dat uw dier door opdrachtnemer verzorgd wordt.

Artikel 2- Anti-vlooienbehandeling

2.1 Het aanvullen van dierbenodigdheden en het geven van een antivlooien-behandeling aan uw dier(en) en huis zullen plaatsvinden indien opdrachtnemer dit nodig acht en de gezondheid van uw dier(en) te beschermen. De kosten van deze activiteiten zullen aan de opdrachtgever worden belast conform de prijslijst van de opdrachtnemer.
2.2 Bij toepassing van een anti-vlooienbehandeling kan nimmer de garantie worden gegeven tot volledige beheersbaarheid van de plaag.

Artikel 3- Plantenverzorging

3.1 Verzorging van de planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan de planten gedurende de opdrachtperiode.
3.2 Indien opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, zal de opdrachtnemer op eigen initiatief zorgdragen voor de aanschaf van hetzelfde of een vergelijkbaar product. De hiervoor gemaakte kosten zullen inclusief meerprijs aan de opdrachtgever worden doorbelast.

Artikel 4- Boodschappenservice

4.1 Aanschaf van producten met betrekking tot de boodschappenservice zal geschieden naar inzicht van opdrachtnemer waar het gaat om winkel- en productkeuze.